This Day in History: 1985-04-28

Tokio: początek trasy 7800 Fahrenheit Tour